Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

QĐND – Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) “vừa hồng, vừa chuyên”, luôn nêu gương trước quần chúng với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Người rất hiểu và vận dụng khéo léo, hợp lý các nguyên lý, bản chất nêu gương. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Người đã thực hành nêu gương, trở thành tấm gương sáng ngời trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

Thấm nhuần sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đến giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ CB, ĐV, coi đó là một trong những phương thức lãnh đạo và là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng. Việc nêu gương của CB, ĐV đã được đề cập từ lâu trong các nghị quyết, quy định của Đảng. Đặc biệt, ngày 25-10-2018, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã ban hành Quy định số 08-QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Đây là quy định mới nhưng không phủ định các quy định trước đó. Quy định này bao hàm đầy đủ, toàn diện cho tất cả CB, ĐV từ Trung ương đến các chi bộ phải đề cao trách nhiệm nêu gương; đồng thời cũng cho thấy tính công khai, minh bạch, dân chủ trong Đảng ngày càng được phát huy, thể hiện rõ quyết tâm chính trị xây dựng Đảng ta TSVM, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng chính đáng của CB, ĐV và quần chúng nhân dân.     

Thời gian qua, việc quán triệt thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, Quy định số 55-QĐ/TW của Đảng, Quy định số 646-QĐ/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và Quy định số 08-QĐi/TW trong Đảng bộ Quân chủng Hải quân (QCHQ) được tổ chức chặt chẽ. Từ Đảng ủy QCHQ đến các cấp ủy, chi bộ đều tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch, triển khai chương trình hành động, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mọi CB, ĐV tự soi, tự sửa, tự điều chỉnh thái độ, hành vi, phòng ngừa nguy cơ sai phạm.

Trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, cấp ủy các cấp đã có nhiều giải pháp nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì, bí thư cấp ủy, cán bộ chỉ huy, quản lý ở các cấp trên các lĩnh vực công tác, nhất là triển khai thực hiện đột phá “Nâng cao hiệu quả kiểm soát, quản lý vùng biển”. CB, ĐV gương mẫu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, chủ động tham mưu, đề xuất xử lý đúng đối sách các tình huống trên biển. Nhiều đồng chí cán bộ trực tiếp công tác trên tàu, đảo, nhà giàn luôn nêu gương sáng về tinh thần sẵn sàng chấp nhận hy sinh gian khổ, kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Càng trong khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, đội ngũ CB, ĐV của QCHQ càng được tôi luyện trưởng thành và ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu dũng cảm trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang, làm sáng đẹp phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân”, củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân dân, đoàn kết hữu nghị với hải quân các nước trong khu vực và quốc tế.

Việc triển khai Mô hình “Đảng viên dìu dắt quần chúng”, thực hiện các đột phá: “2 chất lượng, 2 nêu cao”, xây dựng chi bộ theo tiêu chí “4 tốt”, “Tăng cường kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm và nâng cao chất lượng giám sát ở chi bộ” đã cụ thể hóa các quy định nêu gương, nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, đúng người, đúng việc, đúng tính chất mức độ của các tổ chức đảng và CB, ĐV sai phạm. Từ khi thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, Đảng bộ QCHQ đã tiến hành kiểm tra, giám sát đảng viên, tổ chức đảng theo kế hoạch và đột xuất; thông qua đó kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, răn đe, cảnh tỉnh những hành vi sai phạm, tạo chuyển biến tích cực, phát huy trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV, nhất là vai trò của cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý, chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, nhận thức trách nhiệm và việc thực hành nêu gương của một số cấp ủy, CB, ĐV trong Đảng bộ quân chủng chưa thường xuyên, một số CB, ĐV giữ vai trò chủ trì cấp ủy, chỉ huy, quản lý do thiếu gương mẫu tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống dẫn đến vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây dư luận không tốt trong CB, ĐV và quần chúng.

Hiện nay, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, song vẫn có những khó khăn, phức tạp, diễn biến khó lường, nhất là tình hình Biển Đông. Yêu cầu nhiệm vụ làm nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển và giữ vững môi trường hòa bình trên biển đang đặt ra hết sức khẩn trương và nặng nề, đặt ra yêu cầu mới. Vì vậy, thời gian tới, việc triển khai thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của CB, ĐV trong Đảng bộ QCHQ cần tiếp tục coi trọng, tiến hành đồng bộ bằng nhiều giải pháp.

Trước hết, Đảng bộ QCHQ xác định phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong Đảng bộ và toàn quân chủng. Cấp ủy các cấp, nhất là các đồng chí bí thư cấp ủy, chỉ huy cần làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Quân ủy Trung ương về trách nhiệm nêu gương gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ-người chiến sĩ Hải quân”.

Các tổ chức đảng và mỗi cơ quan, đơn vị, căn cứ tình hình thực tiễn để xác định những việc cần làm ngay, nhất là những khâu đột phá trong triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW. Cần đề ra những tiêu chí, nhiệm vụ cụ thể để CB, ĐV và quần chúng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện; chống bệnh thành tích, hình thức. Trọng tâm là mỗi CB, ĐV phải gương mẫu về đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm, tạo phong trào hành động cách mạng để cổ vũ, động viên CB, ĐV, quần chúng học tập và noi theo.

Các tổ chức đảng thường xuyên quan tâm bồi dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cấp ủy các cấp. Tập trung lãnh đạo xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ CB, ĐV. Cán bộ các cấp phải thực sự năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực hoàn thành tốt chức trách, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Chú trọng việc rà soát chính trị nội bộ chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp; thực hiện hiệu quả đột phá “Tập trung quản lý, bồi dưỡng cán bộ theo quy hoạch, chuẩn bị nguồn cán bộ, chỉ huy, quản lý đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy viên các cấp nhiệm kỳ 2020-2025”.

Cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp tăng cường công tác nắm tình hình đơn vị, dư luận xã hội, tâm trạng của CB, ĐV; chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với những biểu hiện tiêu cực về tư tưởng và hành động trái với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc xây dựng, tôn vinh, tuyên truyền nhân rộng các tấm gương tiêu biểu tạo sự lan tỏa lớn trong toàn quân chủng. Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CB, ĐV.

Toàn Đảng bộ tiếp tục gắn thực hiện các quy định nêu gương của CB, ĐV với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ QCHQ lần thứ XII nhiệm kỳ 2015-2020… góp phần xây dựng Đảng bộ quân chủng thực sự TSVM, lãnh đạo QCHQ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.

Thực hiện các quy định nêu gương của Đảng và Quân ủy Trung ương trong Đảng bộ QCHQ là việc làm hết sức có ý nghĩa cả trước mắt và lâu dài. Điều đó đòi hỏi cần có sự chung tay, chung sức, đồng lòng của tất cả CB, ĐV và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị. Việc triển khai Quy định số 08-QĐi/TW và các quy định nêu gương của CB, ĐV vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp thiết thực nhằm tạo ra luồng sinh khí mới, động lực mới, xây dựng QCHQ cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

Chuẩn Đô đốc PHẠM VĂN VỮNG, Chính ủy Quân chủng Hải quân

 

 

 

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!