Nguồn: Học viện Chính trị khu vực II.
 
Hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang ráo riết tuyên truyền xuyên tạc, chống phá bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 sắp tới. Vậy, chúng ta phải làm gì để đấu tranh phản bác có hiệu quả?
 

Trước hết, những người Việt Nam yêu nước chúng ta cần tỉnh táo nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn và nội dung xuyên tạc chống phá bầu cử mà các thế lực thù địch, phản động sử dụng hiện nay là gì; để từ đó, dùng những kiến thức hiểu biết của mình và bằng thực tiễn tình hình đất nước để phân tích, chỉ ra những sai trái, mà phê phán, phản bác lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá đó.

Hiện nay, các đối tượng xuyên tạc, chống phá bầu cử thường tập trung vào những nội dung chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, các đối tượng cho rằng cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân sắp tới là giả tạo, mỵ dân; tự biên, tự diễn, các nhân sự đã được sắp xếp trước, theo kiểu Đảng đã lựa chọn, “Đảng cử – dân bầu”. Mục đích của nội dung này là nhằm đòi thực hiện bầu cử theo kiểu của phương Tây.

Thứ hai, xuyên tạc, bóp méo về cơ cấu số lượng đại biểu Quốc hội giữa vùng, miền, Bắc, Nam, thành phần dân tộc, tôn giáo. Mục đích của nội dung này là nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc – vốn là truyền thống quí báu và là nguồn gốc sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam, để làm cho ta suy yếu, dễ bề tấn công, chống phá.

Một trang web mạo danh Cổng Thông tin điện tử của Quốc hội có máy chủ đặt ở nước ngoài. Ảnh: Internet

Thứ ba, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín của các ứng cử viên, cho rằng các ứng cử viên ngày nay không phải là những người tài giỏi như thời kỳ Bác Hồ giới thiệu lựa chọn bầu vào Quốc hội của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1946. Mục đích việc làm này là nhằm cố tình so sánh, xuyên tạc để phủ nhận vai trò, năng lực, phẩm chất của các ứng viên đại biểu Quốc hội khoá XV, cho rằng không ai xứng đáng, không ai hết lòng, hết sức vì lợi ích của nhân dân, của đất nước mà chỉ là sự “kéo bè, kéo cánh” vì lợi ích nhóm; từ đó, ý đồ sâu xa hơn của những đối tượng phản động là làm mất đi ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Thứ tư, các đối tượng tiếp tục xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, xuyên tạc, bóp méo, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy yếu vai trò điều hành của Nhà nước, làm lung lay nền tảng tư tưởng của Đảng.

Vậy, đâu là luận cứ để phê phán, phản bác lại những luận điểm xuyên tạc, chống phá?

Trước hết, khi nói về dân chủ là muốn nói đến quyền làm chủ của nhân dân. Quyền làm chủ này không thể hiểu ai muốn làm gì thì làm, bởi một khi ai muốn làm gì thì làm sẽ dẫn đến vi phạm quyền tự do của người khác. Chẳng hạn, một nhóm người nào đó thể hiện quyền tự do của mình bằng việc hát karaoke loa thùng kẹo kéo mà chơi thâu đêm suốt sáng thì sẽ vi phạm quyền tự do được yên tĩnh nghỉ ngơi của người khác.

Ở nước ta, quyền làm chủ được thể hiện bằng 2 hình thức: dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp. Tất cả các hình thức dân chủ này đều phải thực hiện trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân phải theo luật pháp và theo trình tự, quy trình, quy định của luật pháp, chứ không thể tự do ứng cử một cách tùy tiện lúc nào cũng được.

Các thế lực thù địch, chống phá cho rằng Việt Nam không có quyền tự do ứng cử là hoàn toàn không đúng. Theo Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thì tuổi bầu cử và ứng cử được quy định như sau: Tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của Luật này. Quyền ứng cử đó phải theo trình tự và thời gian luật định, được nhân dân – cử tri hiệp thương cả 3 vòng có tán thành hay không, nếu không được trên 50% cử tri tán thành thì sẽ đưa ra khỏi danh sách ứng cử viên, không đưa vào vòng hiệp thương tiếp theo. Như vậy, người dân có quyền tự ứng cử và nhân dân bằng quyền dân chủ trực tiếp của mình để lựa chọn những người có đức, có tài đại diện cho mình bầu vào các cơ quan quyền lực điều hành đất nước.

Hai là, mỗi quốc gia có đặc điểm, thể chế chính trị khác nhau, tùy thuộc vào bối cảnh đặc thù về lịch sử, văn hóa chính trị của dân tộc và xu thế tiến bộ của nhân loại để xây dựng hệ thống pháp luật phù hợp trong từng giai đoạn lịch sử, nên không thể lấy luật pháp hay cách làm của quốc gia này áp đặt cho quốc gia khác. Do vậy, đòi hỏi Việt Nam phải tổ chức bầu cử như một số nước phương Tây là không phù hợp với đặc điểm và thể chế của Việt Nam, là một quan niệm sai trái cần phê phán, bác bỏ.

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV

Ba các đối tượng cho rằng cơ cấu các ứng cử viên theo vùng miền là phe cánh. Thực chất đây là luận điệu xuyên tạc, bởi lẽ, chính cơ cấu ấy mới đại diện cho lợi ích và quyền lợi chính đáng của nhân dân các dân tộc, vùng miền. Việc xác định cơ cấu ấy căn cứ vào đặc điểm, vị trí, vai trò và số lượng dân cư, từ đó phân bổ số lượng đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp cho phù hợp. Tuy nhiên, trong chỉ đạo thực tiễn, chất lượng của các ứng viên được Đảng và Nhà nước đặc biệt chú trọng và luôn đưa ra yêu cầu không được chạy theo cơ cấu mà hạ tiêu chuẩn của các ứng cử viên.

Giải pháp nào để đấu tranh phản bác?

Thứ nhất, thực hiện tốt nhóm giải pháp tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân, bởi khi niềm tin được củng cố và nâng lên thì các thế lực chống phá, xuyên tạc sẽ không còn đất hoạt động.

Muốn tạo lập, củng cố niềm tin cần phải tập trung vào một số giải pháp cụ thể: (i) Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua việc làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật, nhất là Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, từ đó cử tri sẽ hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng bầu vào các cơ quan quyền lực của nhà nước. (ii) Tập trung phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đồng thời, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam – đây là giải pháp căn cơ, lâu dài. (iii) Xây dựng hệ thống chính quyền các cấp thật sự là cơ quan của dân, do dân, vì dân. (iv) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự là công bộc của dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. (v) Kiên quyết trừng trị và đẩy lùi những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng.

Thứ hai, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhóm giải pháp đấu tranh, phản bác trực diện. Trước hết, phải nhận diện được âm mưu, thủ đoạn và nội dung mà các thế lực chống phá sử dụng; tiếp đó, phân tích, xây dựng luận cứ đấu tranh, phản bác; đồng thời, để đấu tranh, phản bác kịp thời, sắc bén cần phải xây dựng một lực lượng chuyên trách và lực lượng cộng tác viên tích cực, biết sử dụng mạng xã hội để làm công tác tuyên truyền, phản bác;…

Để thực hiện các nhóm giải pháp nêu trên, không ai khác là các cấp ủy Đảng cần chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về bầu cử và thực hiện đúng luật, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên và những nơi còn lơ là, làm sai trái mất đi ý nghĩa tốt đẹp của việc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5/2021 sắp tới.

Hoa Hướng Dương

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!