Thanh Hóa chi gần 10 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ nghỉ việc

 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt đối tượng và kinh phí trợ cấp một lần đối với công an xã, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Theo đó, có 504 người được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 9,578 tỷ đồng.

Về trợ cấp một lần đối với công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ- CP ngày 7-9-2009 của Chính phủ: Đối với Phó trưởng công an xã và công an viên chưa đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, có thời gian công tác liên tục từ 15 năm trở lên, nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần; cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng tiền phụ cấp bình quân của 5 năm cuối (60 tháng) trước thời điểm nghỉ việc.

Thanh Hóa chi gần 10 tỷ đồng trợ cấp một lần cho cán bộ nghỉ việc

Có 504 người được thụ hưởng với tổng số tiền hơn 9,578 tỷ đồng.

Số đối tượng là công an xã được thụ hưởng chính sách là 355 đối tượng với kinh phí là hơn 8,1 tỷ đồng.

Về trợ cấp một lần đối với Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã theo Nghị định số 03/2016/NĐ- CP ngày 5/1/2016 của Chính phủ: Đối tượng thực hiện là Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác liên tục từ 60 tháng trở lên nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu.

Số đối tượng là Phó ban chỉ huy quân sự cấp xã thụ hưởng chính sách là 28 người với kinh phí trợ cấp là hơn 905 triệu đồng.

Về kinh phí hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới: Đối tượng là những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới.

Mức hỗ trợ tối thiểu bằng 3 tháng phụ cấp tương ứng của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc. Ngoài ra còn được trợ cấp 1 tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc cho mỗi nhiệm kỳ (30 tháng đối với Bí thư chi bộ, Trưởng thôn) hoặc đủ 30 tháng (đối với các chức danh còn lại).

Trường hợp số tháng lẻ không đủ 30 tháng thì được tính trợ cấp như sau: Số tháng lẻ từ 1- 15 tháng được tính trợ cấp 1/2 tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc. Số tháng lẻ từ 16 – 30 tháng được tính trợ cấp 1 tháng phụ cấp của chức danh đảm nhiệm trước khi nghỉ việc.

Số đối tượng là người hoạt động không chuyên trách thôi đảm nhiệm chức danh sau khi sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới là 121 người, với kinh phí trợ cấp là gần 539 triệu đồng.

Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện các thủ tục nghiệp vụ thông báo bổ sung có mục tiêu kinh phí trợ cấp cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để chi trả cho các đối tượng được thụ hưởng chính sách.

UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành quyết định cho từng đối tượng, tổ chức thực hiện việc chi trả trợ cấp một lần cho đối tượng; thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Sở Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các ngành liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách của các đơn vị; đồng thời tổng hợp báo cáo theo quy định.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!