Báo cáo viên xã Thiệu Phú trực tiếp truyền đạt các nội dung tiếp thu được đến cán bộ, đảng viên tại hội nghị Đảng ủy xã mở rộng.

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Họ là những hạt nhân trong việc “nói cho dân hiểu” các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; đồng thời là “cầu nối” giữa cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân.

Báo cáo viên xã Thiệu Phú trực tiếp truyền đạt các nội dung tiếp thu được đến cán bộ, đảng viên tại hội nghị Đảng ủy xã mở rộng.

Bám sát Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15-10-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”, Đảng ủy xã Thiệu Phú luôn chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhận thức của các cấp ủy, MTTQ và đoàn thể chính trị, cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miệng. Cùng với đó, tập trung củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ BCV, TTV, gắn với đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, nội dung của công tác tuyên truyền miệng. Từ ngày 28 đến 30 hằng tháng, đảng ủy xã tổ chức hội nghị mở rộng để BCV chuyển tải thông tin tiếp thu được tại hội nghị BCV toàn huyện đến cán bộ, đảng viên và đội ngũ TTV cơ sở. Với vai trò là những người nói cho dân nghe, đội ngũ BCV, TTV tiếp tục truyền đạt các nội dung tiếp thu được tại hội nghị đảng ủy xã mở rộng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, trọng tâm tuyên truyền là các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác đối ngoại của Trung ương, của tỉnh, huyện và địa phương. Để làm phong phú thêm nội dung tuyên truyền, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, đội ngũ BCV, TTV còn lồng ghép những nội dung trọng tâm mà đảng ủy, chính quyền xã đang tập trung triển khai thực hiện, như: chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ; đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để tuyên truyền đến Nhân dân. Qua đó, góp phần duy trì ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 58,62 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,47%.

Đồng chí Nguyễn Duy Thứ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thiệu Hóa, cho biết: Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của công tác tuyên truyền là “đi trước mở đường”, những năm qua, huyện Thiệu Hóa luôn chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ BCV, TTV. Trọng tâm là củng cố, xây dựng đội ngũ BCV, TTV ở các cấp ủy đảng, cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện đến thôn, khu phố có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn, gần gũi với Nhân dân, đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ. Toàn huyện hiện có 1 BCV cấp tỉnh, 30 BCV cấp huyện, 17 cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện… Nhờ vậy, hoạt động tuyên truyền miệng của huyện Thiệu Hóa đã có nhiều đổi mới và đi vào nền nếp. Cùng với tập trung cung cấp, thông tin những vấn đề mang tính thời sự được dư luận quan tâm, đội ngũ BCV, TTV trong huyện còn chú trọng tuyên truyền việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện, cũng như những giá trị nhân văn tốt đẹp, gương “người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, cổ vũ, động viên, khơi dậy lòng tự hào, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đi đôi với nhiệm vụ tuyên truyền, đội ngũ BCV, TTV trong huyện thường xuyên bám cơ sở, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, báo cáo kịp thời với các cấp ủy đảng giúp cho công tác lãnh đạo kịp thời giải quyết tình hình, định hướng dư luận xã hội, góp phần đảm bảo an ninh chính trị ở cơ sở, đấu tranh phê phán những biểu hiện lệch lạc trong tư tưởng, đạo đức, lối sống, chống các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Phát huy kết quả đã đạt được, huyện Thiệu Hóa tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy các cấp về vai trò, vị trí, chức năng của hoạt động BCV, TTV. Đồng thời, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ BCV, TTV để đội ngũ này phát huy vai trò, thật sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân.

BÌNH LUẬN

Nhập bình luận, phản hồi của bạn!
Hãy nhập tên của bạn tại đây!